java 获取apk包 的版本信息

原理:解析AndroidManifest.xml文件

 

需要GetApkInifo.jar 和 ant.jar 两个包

 

ArrayList<ApkInfo> listAPKInfo = GetApkInfo.listApkInfoByDir("D:\\aa"); 
System.out.println(listAPKInfo); 
       
ApkInfo apkInfo = GetApkInfo.getApkInfoByFilePath("D:\\aa\\aa.apk"); 
System.out.println(apkInfo); 


 

展开阅读全文
©️2020 CSDN 皮肤主题: Age of Ai 设计师: meimeiellie 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值